Regulamin

Regulamin 9 Maratonu Karkonoskiego na dystansach ULTRA i PÓŁMARATONU

I CEL IMPREZY: 

Promocja regionu turystycznego Karkonoszy w Polsce i na świecie.

Popularyzacja biegów górskich jako formy turystyki aktywnej.

II ORGANIZATOR:

Fundacja Maraton Karkonoski z siedzibą 58-506 Jelenia Góra, ul. Noskowskiego 2/32 wpisana do rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000319451   

przy współudziale: Miasta Szklarska Poręba i Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie

 BIURO MARATONU w dniach 30.06.2017-2.07.2016 r będzie znajdowało się przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę w Szklarskiej Porębie.

 III TERMIN, MIEJSCE, TRASA :

 Maraton Karkonoski odbędzie się w dniach 01-02.07.2017 r. na dystansach ULTRA i PÓŁ Maratonu

W dniu 30.06.2017 roku odbędzie się Wieczorny Bieg Kolacyjny (bez opłat) - szczegóły w późniejszym terminie

ULTRAMARATON KARKONOSKI   01.07.2016 (sobota) – 52 km; przewyższenia (+ -) 2236 m

Start i Meta: Dolna stacja wyciągu na Szrenicę SudetyLift w Szklarskiej Porębie 

Start godz. 8:00, zamknięcie mety godz. 16:30 (Limit czasu 8,5 godziny)

Trasa prowadzi grzbietem Karkonoszy oznakowanymi szlakami turystycznymi na trasie:

Dolna stacja wyciągu na Szrenicę (Szklarska Poręba) – nartostrada Puchatek -Schronisko pod Łabskim Szczytem – Śnieżne Kotły – Przełęcz Karkonoska (Odrodzenie) - Śnieżka –Schronisko Strzecha Akademicka - Polana - Słonecznik - Przełęcz Karkonoska (Odrodzenie) – Śnieżne Kotły - Mokra Przełęcz – Schronisko pod Łabskim Szczytem - Dolna stacja wyciągu na Szrenicę (Szklarska Poręba)

Limit czasowy na ok. 21,5 km – Dom Ślaski w drodze na Śnieżkę – 3 godziny 45 minut. Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w limicie czasowym muszą zakończyć bieg.

PÓŁMARATON KARKONOSKI 02.07.2016 (niedziela) – ok. 21 km; przewyższenia +- 965 m

Start i Meta: Dolna stacja wyciągu na Szrenicę SudetyLift w Szklarskiej Porębie

Start godz. 9:30, zamknięcie mety godz. 13:30 (Limit czasu 4 godziny)

Trasa prowadzi oznakowanymi szlakami turystycznymi Karkonoszy na trasie:

Dolna stacja wyciągu na Szrenicę (Szklarska Poręba) – nartostrada Lolobrigida -Schronisko pod Łabskim Szczytem – Śnieżne Kotły –Mokra Przełęcz - czerwony szlak w kierunku Szrenicy – Hala Szrenicka – droga transportowa – (nawrót)– Hala Szrenicka - Mokra Przełęcz-Mokra Droga –Schronisko pod Łabskim Szczytem – nartostrada Lolobrygida -  Dolna stacja wyciągu na Szrenicę (Szklarska Poręba)

Na trasie na obu dystansach przewidziane są punkty odżywcze oraz kontrolne.

Termin, miejsce i trasa biegów może ulec zmianie, jak również biegi mogą zostać odwołane w razie wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu publikacji niniejszego Regulaminu lub z powodu siły wyższej (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji służb porządkowych, ratowniczych GOPR lub Karkonoskiego Parku Narodowego ). Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora. W innych przypadkach odwołania biegów z winy Organizatora, Organizator zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Uczestnika opłaty rejestracyjnej.

IV WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem Maratonu Karkonoskiego może zostać każda osoba która do dnia 1 lipca 2017 r. ukończy 18 lat.

Zaleca się, by uczestnik dystansu ULTRA ukończył w ciągu ostatnich 2 lat maraton górski w limicie lub bieg maratoński w czasie poniżej 5 godzin.

Zawodnicy zgłaszając się do biegu oświadczają, że startują w biegu na własną odpowiedzialność, i że nie występują przeciwwskazania lekarskie do udziału w górskim biegu maratońskim, oraz wyrażają zgodę na przeprowadzenie badań antydopingowych.

 V ZGŁOSZENIA I OPŁATY REJESTRACYJNE:

 Zgłoszenia otwarte przyjmowane będą tylko i wyłącznie poprzez formularz zgłoszeń na stronie internetowej maratonu od 1.10.2016 roku do 20.06.2017 roku, lub wyczerpania limitu startujących.

W przypadku wolnych miejsc startowych będzie istniała możliwość zapisów w biurze zawodów w dniach 30.06.2017-02.07.2016 przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę.

LIMIT STARTUJĄCYCH w 2017 roku został ustalony w porozumieniu z Karkonoskim Parkiem Narodowym na poszczególnych dystansach:

ULTRAMARATON KARKONOSKI – 500 osób

PÓŁMARATON KARKONOSKI –500 osób

Za ZGŁOSZENIE uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie maratonu i wpłacenie opłaty rejestracyjnej na konto Organizatora  w ciągu 2 dni roboczych od dokonania zgłoszenia. O znalezieniu się na liście startowej decyduje wpłata opłaty rejestracyjnej. Organizator w ciągu 7 dni od wpływu opłaty na konto umieści zawodnika na liście startowej.

Opłaty rejestracyjne dokonane z błędami – bez podania wystarczających do identyfikacji danych zawodnika, lub w niepełnej wysokości nie będą honorowane i nie podlegają zwrotowi. Brak opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie może spowodować usunięcie zgłoszenia.

OPŁATA REJESTRACYJNA WYNOSI:

-dla zawodników, którzy ukończyli wszystkie edycje Maratonu Karkonoskiego – 100 PLN (mogą startować na obu dystansach)

- od 1.10.2016 do 31.10.2016 r. -  120 PLN ULTRA; 80 PLN PÓŁMARATON

- od 01.11.2016 do 31.12.2016 r. – 130 PLN ULTRA; 90 PLN PÓŁMARATON

- od 01.01.2017 do 20.06.2017 r. – 150 PLN ULTRA; 100 PLN PÓŁMARATON

- opłata w biurze zawodów  wynosi – 200 PLN ULTRA, 120 PLN PÓŁMARATON

* w terminie do 31.05.2017 roku zostanie podany komunikat o możliwości domówienia pamiatkowych koszulek (po wyborze partnera technicznego i wzoru koszulki)

O wysokości opłaty decyduje data księgowania na koncie bankowym Organizatora:

Fundacja Maraton Karkonoski

97 2030 0045 1110 0000 0305 3180

Opłata Rejestracyjna jest opłatą za uczestnictwo w Maratonie Karkonoskim, a nie opłatą za Pakiet Startowy. Opłata Rejestracyjna przeznaczona jest na pokrycie kosztów organizacyjnych Maratonu Karkonoskiego.

 W przypadku rezygnacji z zawodów, organizator dopuszcza możliwość zwrotu części opłaty rejestracyjnej lub przepisania jej na innego zawodnika, zgodnie z poniższymi zasadami:

W przypadku zwrotu opłaty rejestracyjnej:

- zgłoszenie rezygnacji do 31.12.2016 r. – zwrot 100 % opłaty

- zgłoszenie rezygnacji do 31.05.2017 r. – zwrot 50 % opłaty

Po 05.06.2017 Organizator nie dokonuje zwrotu opłaty rejestracyjnej i nie dokonuje zamian na liście startowej !!!

W przypadku przepisania opłaty:

-należy zgłosić chęć dokonania zmiany a po uzyskaniu zgody - dopłacić ewentualną różnicę wynikającą z wysokości opłaty, którą wpłaciła osoba zgłoszona na liście startowej a opłatą jaką musiałaby zapłacić osoba wchodząca na jej miejsce w danym terminie.  

VI. BIURO ZAWODÓW I WYDAWANIE NUMERÓW I PAKIETÓW STARTOWYCH

Wszyscy zawodnicy, muszą zostać zweryfikowani i odebrać pakiet i numer startowy w Biurze Maratonu. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa.

BIURO ZAWODÓW będzie znajdowało się przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę w Szklarskiej Porębie ul. Turystyczna. Weryfikacja i odbiór pakietów będzie możliwy w następujących dniach i godzinach:

30.06.2017 (piątek): w godzinach 17:00 – 20:30

01.07.2017 r. (sobota) w godzinach 6:30 – 8:00 oraz 17:30 – 20:00

02.07.2017 r. (niedziela) w godzinach 07:00 – 09:00

ZAWODNIK MUSI ZWERYFIKOWAĆ SIĘ OSOBIŚCIE LUB POSIADAĆ UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU!!!

 VII KLASYFIKACJE I NAGRODY

W Maratonie Karkonoskim zarówno na dystansie ULTRA jak i PÓLMARATONU będzie prowadzona klasyfikacja:

  1. OPEN kobiet i mężczyzn

  2. Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 - K20 i M20    18 - 29 lat

 - K30 i M30    30 - 39 lat

 - K40 i M40    40 – 49 lat

 - K50 i M50    50 - 59 lat

 - K60 i M60    powyżej 60 lat

W klasyfikacji OPEN puchary/statuetki i nagrody finansowe/vouchery (w zależności od pozyskanych sponsorów)

- Dystans ULTRA - pierwsze 3 miejsca kobiet i mężczyzn

- Dystans PÓŁMARATON - pierwsze 3 miejsca kobiet i mężczyzn

*od nagdród finansowych zostanie potracony zryczałtowany podatek zgodnie z ustawą o podatku dochodowym

**nagrody finansowe zostaną wyplacone po otrzymaniu wyników kontroli antydopingowej

W kategoriach wiekowych - puchary/statuetki

 

WSZYSCY ZAWODNICY KTÓRZY UKOŃCZĄ BIEGI NA OBU DYSTANSACH W LIMIECIE CZASOWYM: ULTRA - 8 godzin, PÓŁMARATON 3,5 godziny

DOSTANĄ NAGRODY SPECJALNE - statuetki KARKONOSZA !!! 

VIII ŚWIADCZENIA

W ramach opłaty rejestracyjnej Organizator zweryfikowanym zawodnikom zapewnia:

bezcenne wrażenia i widoki na trasie (uzależnione od pogody)

zabezpieczenie medyczne oraz GOPR

bilet wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego w dniu biegu

napoje na trasie biegu, oraz posiłek na MECIE po ukończeniu

- pakiet startowy uzależniony od pozyskanych sponsorów.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą biegi w regulaminowym czasie otrzymają na mecie pamiątkowy medal.

IX ZAPISY KOŃCOWE

Wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać Regulaminu Maratonu oraz przepisów obowiązujących w Karkonoskim Parku Narodowym.

W przypadku nie zastosowania się do poleceń obsługi i GOPR zawodnik w przypadku konieczności przeprowadzenia akcji ratowniczej może zostać obciążony jej kosztami, a Organizator przestaje ponosić odpowiedzialność za uczestnika.

Ze względów bezpieczeństwa w porozumieniu z GOPR i KPN Organizator może zmienić lub skrócić trasę, a w przypadku ekstremalnych warunków atmosferycznych odwołać lub przerwać zawody

Zawodnik akceptuje udział w Imprezie na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości biegów, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Imprezie powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w biegach maratońskich, ultra i górskich.

Zawodnikom zaleca się zabranie na trasę min. 0,5l płynu i telefon komórkowy oraz w przypadku złych warunków atmosferycznych odzież przeciwdeszczową.

Zawodnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.

Warunkiem uczestnictwa w Maratonie Karkonoskim jest również wyrażenie zgody na publikację wizerunku Uczestnika oraz jego imienia i nazwiska w relacjach z biegu zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz udzielenie Organizatorowi licencji na wykorzystanie utrwalonego na poszczególnych utworach wizerunku Uczestnika na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności: zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku; zamieszczanie i publikowanie na stronach internetowych, w prasie, na plakatach i bilbordach; emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyrazi zgodę na to, że tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmioty z nim powiązane.

Zawodnik startując w Maratonie Karkonoskim wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zawodów.

Organizator nie zapewnia bezpłatnych noclegów oraz pryszniców na mecie.

Zawodnik ma prawo do wniesienia protestu po wniesieniu kaucji w wysokości 200 PLN  nie później niż w ciągu 0,5 godziny od zamknięcia linii mety.

Dyrektor Maratonu Karkonoskiego zastrzega sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy komunikatem na stronie internetowej maratonu.

Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Dyrektorowi Maratonu Karkonoskiego.

 

Organizatorzy i Patronaty

Sponsorzy i Partnerzy

Patronat Medialny